ನಾಟ್ಯ ನಿವೇದನೆ.

Share:

ದಿನಾಂಕ 6.8.23 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ಪಾಲಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಯ ಗಣದ ಭರತನಾಟ್ಯತಂಡದವರಿಂದ ನಾಟ್ಯನಿವೇದನೆ.