ಸಿ.ವಿ.ಗೋಪಿನಾಥ

ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಂತೆ ಸರಿದು ಹೋದವು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಾರತೀಯತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ